X

مقالات آموزشی

اهداف کلی فدراسیون جهانی اسکی عبارت است از :
1- توسعه ورزش اسکی و نظارت و جهت دهی توسعه آن
2- ایجاد و حفظ روابط دوستانه بین فدراسیونهای عضو و جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی ، دینی ، سیاسی یا در زمینه های دیگر علیه فدراسیون های عضو یا اعضای آنها.
RSS
دی ان ان